13 May 2012

ให้ถั่ว เป็นพี่เลี้ยง ไผ่

ให้ถั่ว เป็นพี่เลี้ยง ไผ่
สองต้นนี้ ปลูกพร้อมกัน ตอนนี้ถั่ว โตมาพอจะเป็นร่มให้ไผ่ต้อนน้อยๆ ต้อนนี้ได้แล้ว
อีกสักพัก ไผ่ ก็จะโตลำหน้าถั่วพร้อมกับ ได้อาหาร ที่ถั่วสะสมไว้ในดิน อีกด้วย

No comments:

Post a Comment