29 March 2012

แปลงผัก

แปลงผักเล็กๆ ที่พ่อ กับ แม่ ได้ลงแรงไว้
จริงๆ แล้ว ก็ไม่เล็กเลย สำหรับแรงคน กว่าจะรถน้ำเสร็จ ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกัน กว่าจะเก็บผัก กว่าจะล้าง ใช้เวลามากทีเดียว กินกันไม่ทัน แบ่งขายบ้างเล็กๆ น้อยๆ

27 March 2012

เกษตร ภูมิปัญญาไทย คือความพอเพียง

หัวใจของ ภูมิปัญญาไทย คือความพอเพียง ที่ต่อยอดออกไปเป็นการแก้ปัญหาเรื่องวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง ได้รอบตัว