27 March 2012

เกษตร ภูมิปัญญาไทย คือความพอเพียง

หัวใจของ ภูมิปัญญาไทย คือความพอเพียง ที่ต่อยอดออกไปเป็นการแก้ปัญหาเรื่องวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย พึ่งตนเอง ได้รอบตัว

No comments:

Post a Comment